۳ توصیه به مادران باردار برای تولد بچه های باهوش

۳ توصیه به مادران باردار برای تولد بچه های باهوش

۳ توصیه به مادران باردار برای تولد بچه های باهوش تولد بچه های باهوش  ۱- چکاپ ها را جدی بگیرید بهتر است قبل از اینکه تصمیم به بارداری بگیرید، از سلامت کلی خود مطمئن شوید. با انجام آزمایش خون و ادرار می توانید متوجه شوید که در کجای طیف سلامتی هستید. بعد از بارداری هم…

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال نهم)

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال نهم)

همه ی مادران عزیز در دوران بارداری نگران تهوع و استفراغ زمان بارداری هستند و دارای سوالات  متداولی هستند که در مطب از خانم دکتر الهه زارعان میپرسند، برای همین  ما قصد داریم که طی چندین مطلب به تماس سوالات متداول در این زمینه پاسخی علمی و مفید ارائه کنیم.  در این مطلب و  مطالب بعدی…

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال هشتم)

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال هشتم)

همه ی مادران عزیز در دوران بارداری نگران تهوع و استفراغ زمان بارداری هستند و دارای سوالات  متداولی هستند که در مطب از خانم دکتر الهه زارعان میپرسند، برای همین  ما قصد داریم که طی چندین مطلب به تماس سوالات متداول در این زمینه پاسخی علمی و مفید ارائه کنیم.  در این مطلب و  مطالب بعدی…

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال هفتم)

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال هفتم)

همه ی مادران عزیز در دوران بارداری نگران تهوع و استفراغ زمان بارداری هستند و دارای سوالات  متداولی هستند که در مطب از خانم دکتر الهه زارعان میپرسند، برای همین  ما قصد داریم که طی چندین مطلب به تماس سوالات متداول در این زمینه پاسخی علمی و مفید ارائه کنیم.  در این مطلب و  مطالب بعدی…

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال ششم)

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال ششم)

همه ی مادران عزیز در دوران بارداری نگران تهوع و استفراغ زمان بارداری هستند و دارای سوالات  متداولی هستند که در مطب از خانم دکتر الهه زارعان میپرسند، برای همین  ما قصد داریم که طی چندین مطلب به تماس سوالات متداول در این زمینه پاسخی علمی و مفید ارائه کنیم.  در این مطلب و  مطالب بعدی…

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال پنجم)

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال پنجم)

همه ی مادران عزیز در دوران بارداری نگران تهوع و استفراغ زمان بارداری هستند و دارای سوالات  متداولی هستند که در مطب از خانم دکتر الهه زارعان میپرسند، برای همین  ما قصد داریم که طی چندین مطلب به تماس سوالات متداول در این زمینه پاسخی علمی و مفید ارائه کنیم.  در این مطلب و  مطالب بعدی…

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال چهارم)

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال چهارم)

همه ی مادران عزیز در دوران بارداری نگران تهوع و استفراغ زمان بارداری هستند و دارای سوالات  متداولی هستند که در مطب از خانم دکتر الهه زارعان میپرسند، برای همین  ما قصد داریم که طی چندین مطلب به تماس سوالات متداول در این زمینه پاسخی علمی و مفید ارائه کنیم.  در این مطلب و  مطالب بعدی…

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال سوم)

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال سوم)

همه ی مادران عزیز در دوران بارداری نگران تهوع و استفراغ زمان بارداری هستند و دارای سوالات  متداولی هستند که در مطب از خانم دکتر الهه زارعان میپرسند، برای همین  ما قصد داریم که طی چندین مطلب به تماس سوالات متداول در این زمینه پاسخی علمی و مفید ارائه کنیم.  در این مطلب و  مطالب بعدی…

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال دوم)

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال دوم)

همه ی مادران عزیز در دوران بارداری نگران تهوع و استفراغ زمان بارداری هستند و دارای سوالات  متداولی هستند که در مطب از خانم دکتر الهه زارعان میپرسند، برای همین  ما قصد داریم که طی چندین مطلب به تماس سوالات متداول در این زمینه پاسخی علمی و مفید ارائه کنیم.  در این مطلب و  مطالب بعدی…

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال اول)

سؤالات شایع در رابطه با تهوع و استفراغ زمان بارداری (سوال اول)

همه ی مادران عزیز در دوران بارداری نگران تهوع و استفراغ زمان بارداری هستند و دارای سوالات  متداولی هستند که در مطب از خانم دکتر الهه زارعان میپرسند، برای همین  ما قصد داریم که طی چندین مطلب به تماس سوالات متداول در این زمینه پاسخی علمی و مفید ارائه کنیم.  در این مطلب و  مطالب بعدی…